Arbowet

arbowet bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening is sinds 1994 verplicht voor alle bedrijven en instellingen en is bedoeld om letsel en schade van medewerkers en bezoekers zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.

In de Arbowet (artikel 3 en artikel 15) is opgenomen dat u als werkgever verplicht bent om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Bedrijfshulpverlening is één van de onderwerpen die bijdragen aan een goed arbobeleid. Bedrijfshulpverlening houdt ondermeer in dat u als werkgever maatregelen moet nemen voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie . Deze maatregelen gelden zowel voor uw werknemers als voor anderen binnen uw kantoor. U moet naast het nemen van maatregelen ook contacten onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties wanneer er zich een ongeval voordoet.

De bedrijfshulpverlening is eigenlijk de voorpostfunctie van brandweer en andere hulpverlenings-organisaties.  De tot bedrijfshulpverlener aangestelde en opgeleide werknemers kunnen snel reageren bij een beginnende brand of bij een ongeval, zij  handelen tot het moment waarop de professionele hulpverlening deze taken over kan nemen. BHV-ers dienen te beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting dat zij hun BHV-taken naar behoren kunnen vervullen.

De rol van de bedrijfshulpverlening (BHV) is in de Arbowet van 1 januari 2007 aangepast. De belangrijkste wijziging betreft het loslaten van een voorgeschreven aantal BHV’ers per bedrijf, de rol van de werkgever in de BHV-organisatie en de wettelijke opleidingseis.

De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV voor uw bedrijf nodig is.